| |

ISANG PAGKAIN, ISANG KATAWAN, ISANG BAYAN


Katulad ng mga butil na tinitipon
Upang maging tinapay na nagbibigay buhay
Kami nawa’y matipon din
At maging bayan Mong giliw

Koro:
Iisang Panginoon, iisang katawan
Isang bayan, isang lahi
Sayo’y nagpupugay

Katulad din ng mga ubas
Na piniga at naging alak
Sino mang uminom nito
May buhay na walang hanggan
Kami nawa’y maging sangkap
Sa pagbuo nitong bayang liyag

(Koro)