| |

KORDERO NG DIYOS


Kordero ng Diyos
Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa Ka

Kordero ng Diyos
Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa Ka

Kordero ng D’yos
Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan